Quản Lý Tài Khoản

MỤC TIÊU: Chương trình Quản lý tài khoản của chúng tôi tập trung vào Tăng trưởng và Khả năng sinh lời, Người quản lý tài khoản của bạn là người dẫn dắt chiến lược tổng thể và doanh số bán hàng cho bạn. Chỉ ra và giải quyết các vấn đề với Amazon (ví dụ: ASIN bị treo), thiết lập MKT/chương trình khuyến mãi , kiểm tra và giải quyết các vấn đề về danh sách, quản lý hàng tồn kho.

– Quản lý tài khoản đám nhiệm như trung tâm và làm việc với các bên liên quan để nhận được sản phẩm của bạn đúng hạn.

– Người quản lý tài khoản tổ chức các cuộc họp tổng kết hàng tuần với bạn bằng cách xem qua dashboard về hiệu suất kinh doanh, các chỉ số hiển thị xu hướng Bán hàng, xác định rõ nguyên nhân của bất kỳ sự hụt giảm doanh số , nắm bắt các cơ hội cũng như xem xét kế hoạch cho các tuần tiếp theo.

– Đánh giá kinh doanh hàng quý: Đánh giá kinh doanh diễn ra với các bên điều hành và Người quản lý tài khoản. Trọng tâm là theo dõi mục tiêu bán hàng, so sánh điểm chuẩn cạnh tranh và bất kỳ cuộc thảo luận chiến lược nào xung quanh các mục tiêu thương mại điện tử.

main_img